cestovní kancelář

 

 

telefon: 567 310 441

PO - PÁ 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

O nás  |  Kontakty  |  Smlouva o zájezdu   |  Smluvní podmínky   |  Cestovní pojištění       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Smluvní podmínky cestovní kanceláře

Smluvní podmínky ke stažení zde:      

1. Úvodní ustanovení

Vzájemný smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Petr Mixa - Terra Tour (dále jen CK Terra Tour) a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb, 159/99 Sb. Je dále upraven těmito smluvními podmínkami pro cestující. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Za zákazníka se považuje fyzická nebo právnická osoba a také osoba, v jejích prospěch byla smlouva sjednána.

 

2. Účastníci zájezdu/pobytu

CK Terra Tour poskytuje objednané a řádně uhrazené služby všem zákazníkům. Účastník zájezdu/pobytu musí před nástupem cesty dosáhnout 18ti let. Účastníci ve věku do 15ti let se mohou zájezdu/pobytu zúčastnit s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15ti let se mohou zájezdu /pobytu  zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce, popř. zodpovědné osoby starší 18-ti let.

 

3. Vznik a předmět smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK Terra Tour a zákazníkem vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu, prohlášením, že zákazník je plně seznámen s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Smlouva o zájezdu platí pro všechny další osoby uvedené na formuláři. Za smluvní závazky ostatních přihlášených ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel zájezdu nebo pobytu je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto jinak. V případě uzavření smlouvy elektronicky objednávkovým systémem je smlouva uzavřena potvrzením zaslané elektronické objednávky ze strany CK Terra Tour. Potvrzení o zájezdu je v písemné formě zasíláno elektronicky na e-mailovou adresu klienta. V případě, že není elektronická adresa poskytnuta, zasílá CK Terra Tour potvrzení o zájezdu v papírové podobě na adresu objednatele. Strany konstatují, že splněním těchto podmínek považují za splněnou povinnost CK Terra Tour dle § 2525 odst. 1 při použití § 562 občanského zákoníku.

Potvrzením o zájezdu se CK Terra Tour zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Katalogy zájezdů a pobytů, elektronické informace na webu, jsou vydávány a uveřejňovány v časovém předstihu. CK Terra Tour si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy o zájezdu změny údajů uvedených v katalogu zájezdů a pobytů, webové nabídce včetně ceníku. V tomto případě, kdy se údaje v katalogu/webových stránkách a smlouvě o zájezdu liší, jsou závazné údaje uvedené na smlouvě o zájezdu. CK Terra Tour je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a jsou CK známy. CK Terra Tour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a zaplacených služeb.

 

4. Platební podmínky

Při uzavření smlouvy o zájezdu  se platí záloha ve výši 50% celkové ceny zájezdu. Celkovou cenou se rozumí součet ceny za všechny přihlášené osoby a součet cen za všechny služby včetně fakultativních. Doplatek celkové ceny zájezdu/pobytu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu nebo začátkem pobytu. Při vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací pobytu/zájezdu (např. nabídka na poslední chvíli) hradí zákazník 100% celkové ceny ihned. Platbu lze provést v hotovosti do pokladny CK Terra Tour, složenkou, vkladem nebo převodem na účet CK Terra Tour, případně prostřednictvím těch prodejců, které zákazník zmocní k provedení platby na CK Terra Tour. Za včasnou a řádnou úhradu odpovídá vždy zákazník. V případě nedodržení termínu úhrady ceny pobytu/zájezdu zákazníkem, je CK Terra Tour oprávněna rezervaci pobytu/zájezdu zrušit bez jakéhokoliv upozorňování. Náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

 

5. Ceny zájezdů, pobytů a služeb

Závaznou a dohodnutou cenou se rozumí cena uvedená na smlouvě o zájezdu. Případné slevy vyhlášené CK Terra Tour po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny. Cena zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo na webu CK v části: Cena zahrnuje.

 

6. Změny sjednaných služeb

a) před zahájením pobytu/zájezdu:

I. Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK Terra Tour brání poskytnout služby podle předem stanovených nebo sjednaných podmínek, je CK Terra Tour oprávněna provést odpovídající změny (např.  změnu programu, trasy, ceny apod.) nebo zájezd/pobyt zrušit. Takové změny je CK Terra Tour povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 21 dnů před zahájením zájezdu/pobytu.

II. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv  stornopoplatků  v níže uvedených případech:

- při zrušení zájezdu/pobytu nebo služeb ze strany CK Terra Tour

- při závažné změně programu zájezdu

- při změně termínu konání zájezdu nebo pobytu o více než 2 dny

- při změně ceny zájezdu/pobytu o více jak 10% stanovené ceny s výjimkou případů uvedených v bodě 5

- při závažné změně ubytování u pobytových zájezdů (za závažnou změnu se nepovažuje,  je-li nové ubytování stejné nebo vyšší kategorie ve stejném pobytovém místě)

- při závažné změně způsobu přepravy (za závažnou změnu se nepovažuje změna trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů)  

Zákazník je oprávněn písemně od smlouvy odstoupit. Neučiní-li tak do 5ti dnů po oznámení změny, má se zato, že se změnou souhlasí.

            b) v průběhu zájezdu nebo pobytu:

CK Terra Tour je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu nebo pobytu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK Terra Tour povinna:

- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se původně sjednaným podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK Terra Tour, za které nebylo zákazníkovi poskytnuto náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu/pobytu a nebyly vinou CK Terra Tour poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě

- v případě, že CK Terra Tour zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality jsou další nároky zákazníka vůči CK Terra Tour vyloučeny

CK Terra Tour si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, dopravní problémy, stávky, neštěstí, živelné pohromy a další okolnosti, které CK Terra Tour nemůže ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí z takové změny programu a ceny zájezdu. Přeruší-li CK Terra Tour zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujících zpět.

 

7. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka  

a) Zákazník má právo kdykoliv od smlouvy s CK Terra Tour odstoupit. Toto odstoupení musí být provedeno písemně a doručení tohoto písemného oznámení je také rozhodující pro určení doby zrušení zájezdu nebo pobytu.

b) Stornopoplatky se účtují za každého přihlášeného účastníka, z ceny všech objednaných služeb následovně:

 

Doba před stanoveným odjezdem, ve které

jsme obdrželi písemné zrušení zájezdu:

Stornopoplatky

více než 60 dnů (základní stornopoplatek, platí se vždy)

skutečně vzniklé náklady, nejméně 10%

60 – 30 dnů

skutečné vzniklé náklady, nejméně 50%

29 – 8 dnů

skutečné vzniklé náklady, nejméně 75%

méně než 8 dnů

100%

 

c) Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den kdy došlo ke stornování zájezdu nebo pobytu. Nezapočítává se však den zahájení zájezdu/pobytu.

d) Pokud se zákazník nedostaví k odjezdu zájezdu, zmešká odjezd autobusu nebo odlet letadla nebo se nedostaví do pobytového místa, případně musí být před započetím cesty nebo v jejím průběhu vyloučen z  účasti na zájezdu nebo pobytu z důvodu nevhodného chování nebo závažného porušení pravidel ubytovatele nebo ubytovacího zařízení, nevzniká mu nárok na vrácení již zaplacené ceny zájezdu nebo pobytu.   

e) Změna smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možné realizovat, za paušální poplatek 200,-- Kč za 1 změnu. Jedná se o změnu termínu, jména, odjezdového a příjezdového místa, změnu služeb a dopravy. Změny provedené v době kratší než 45 dnů před odjezdem lze ze strany CK Terra Tour považovat za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku.

f) V případě, že zákazník v průběhu zájezdu/pobytu zruší nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

g) V případě uzavření cestovního pojištění a dojde ke stornu z mimořádně vážných důvodů (nemoc, úmrtí, živelná pohroma) jsou stornopoplatky pojištěny do výše 80% účtovaných nákladů (viz pojištění). Toto se však netýká základního stornopoplatku při stornu více než 60 dnů před odjezdem zájezdu nebo zahájením pobytu.

h) Zákazník má právo písemně oznámit CK Terra Tour, že se místo něho zájezdu nebo pobytu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje podmínky k účasti na zájezdu/pobytu. Toto oznámení musí být doručeno do CK nejpozději do 7. dne před zahájením zájezdu nebo pobytu a původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdů a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.

 

8. Zrušení zájezdu nebo pobytu ze strany cestovní kanceláře

a) CK Terra Tour si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autokarových zájezdů 35 osob. O zrušení zájezdu je CK Terra Tour povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dnů před odjezdem.

b) Zruší-li CK Terra Tour zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% ceny zájezdu.

c) CK Terra Tour je také oprávněna zrušit zájezd nebo pobyt v důsledku nepředvídaných událostí a okolností, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí a které nebylo možné předvídat. Stejně tak, pokud by byla ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život účastníků. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy v důsledku tzv. vyšší moci, není CK odpovědna za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.

 

9. Odbavení a pokyny na cestu

a) CK Terra Tour je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu/pobytu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, popř. v elektronické nabídce na webových stránkách.

b) CK Terra Tour je povinna v těchto informacích poskytnout klientovi podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde- li o zájezd/pobyt, jehož účastníkem nezletilá osoba je. CK Terra Tour je povinna v těchto informacích poskytnout zákazníkovi jméno, adresu a telefonní číslo osoby na kterou se může v nesnázích v průběhu zájezdu/pobytu obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu. Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK Terra Tour tyto povinnosti splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

 

10. Cestovní doklady a osobní odpovědnost

a) Platný cestovní doklad si zabezpečuje každý účastník sám a je odpovědný za jeho správnost a platnost.

b) Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních, dopravních, bezpečnostních a dalších předpisů, jakož i zákonů a zvyklostí země a míst, do kterých cestuje. Rovněž je nutné dodržovat pravidla a předpisy ubytovacího zařízení, v němž je pobyt zajištěn.

c) CK Terra Tour nenese odpovědnost za škody, které mohou účastníkovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech, popř. při neudělení víza.

d) Zákazník je osobně odpovědný za správnost údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu. Podmínkou platnosti cestovního pojištění je bezchybné uvedení jména a příjmení, data narození všech osob, které objednavatele zmocnily k uzavření a podpisu smlouvy o zájezdu.

e) Je-li objednavatelem zájezdu/pobytu organizace, je povinna zajistit, aby účastníci jí objednaného zájezdu/pobytu byli informováni o podrobných podmínkách zájezdu/pobytu.

 

11. Ostatní důležitá upozornění   

a) První a poslední den pobytu jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů a organizaci ubytování, nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. V tomto smyslu tudíž nelze reklamovat eventuální zkrácení pobytu v první a poslední den.

b) CK Terra Tour negarantuje přidělení klientem požadovaného umístění hotelového pokoje, apartmánu, bungalovu, obytného přívěsu a jiného typu ubytování, pokud toto umístění negarantuje ubytovatel.

c) CK Terra Tour neručí za případné zpoždění při přepravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, dopravní situace či z důvodů provozních. Cestující musí tuto možnost brát v úvahu při plánování přípojů apod. CK Terra Tour neručí za škody, které mohou cestujícímu vzniknout v důsledku tohoto zpoždění. Zákazník rovněž bere na vědomí, že během autobusové přepravy může dojít z provozních důvodů (objížďky, stávky, zhoršená dopravní situace na trase, uzavřené hraniční přechody apod.) ke změně plánované trasy.

d) Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v ubytovacím zařízení, v dopravním prostředku a jiném zařízení.

e) Ubytování účastníků v pobytových místech je možné podle mezinárodních zvyklostí v den příjezdu až po 14-18 hodině (dle místa pobytu), v den odjezdu se ubytovací zařízení uvolňují zpravidla do 9-10 hodin dopoledne.

 

12. Pojistné podmínky

Povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku nebo insolvenci

Zákazníci CK Terra Tour jsou po dobu čerpání služeb pojištění v souladu s ustanovením zákona č.159/1999 Sb.  Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je  tato doprava  součástí zájezdu

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

CK Terra Tour je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny/zálohy zájezdu.    

 

Cestovní pojištění zákazníka

V ceně zájezdů a pobytů není zahrnuto cestovní pojištění osob. Za příplatek je možné sjednat cestovní pojištění osob, a to nejpozději v den uzavření smlouvy o zájezdu. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou a CK Terra Tour je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Tento je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici k osobnímu nahlédnutí.

 

Cestovní pojištění  osob pojišťovny Kooperativa a.s.:

Limity plnění za každou pojištěnou osobu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby, repatriace - do 5 000 000 Kč

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

- náklady na zásah horské služby - do 200 000 Kč

- zubní ošetření - do 5 000 Kč

- doprovázející osoba - doprava - do limitu léčebných výloh

- doprovázející osoba - ubytování - do 10 000 Kč (max. 2 000 Kč/den)

- zprostředkování finanční pomoci v zahraničí - bez limitu

- náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů - do 25 000 Kč

- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu - do 5 000 Kč

Úrazové pojištění:

- smrt následkem úrazu - do 100 000 Kč

- trvalé následky úrazu - do 200 000 Kč

- tělesné poškození způsobené úrazem - do 25 000 Kč

Pojištění zavazadel - do 15 000 Kč

- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla - do 3000 Kč v rámci limitu

Pojištění odpovědnosti - do 4 000 000 Kč

- cenné věci - do 50 000 Kč v rámci limitu

Pojištění na storno - 80% ze stornopoplatku - do 15 000 Kč/osobu

Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v cestovní kanceláři a je součástí pokynů k zájezdu/pobytu.

 

13. Reklamační řízení   

a) Tento reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování nároků a práv zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady služby, poskytnuté nebo obstarané CK Terra Tour.

b) Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK Terra Tour zákazník uplatňuje v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného, CK Terra Tour pověřeného pracovníka, popř. v cestovní kanceláři po návratu ze zájezdu/pobytu.  

c) Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník jakoukoliv formou, ale má povinnost uvést jméno a příjmení, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace doložit. Pokud se nepodaří nedostatek odstranit na místě, sepíše průvodce CK Terra Tour nebo ubytovatel se zákazníkem reklamační protokol, který musí zákazník předložit při uplatnění reklamace v cestovní kanceláři. CK Terra Tour je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, sídle nebo místě podnikání, agentuře, která zprostředkovala uzavření smlouvy o zájezdu,  v místě poskytované služby u průvodce nebo ubytovatele.

d) Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav apod., reklamaci řádně zdůvodnit.

e) Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30ti dnů od uplatnění reklamace zákazníkem.

f)  V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo popř. v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytuje přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

g) Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě cestovní smlouvy zaniknou, nebyla-li uplatněna do 1 měsíce od ukončení zájezdu/pobytu.

h) V ostatním platí ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

i) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové stránky: www.coi.cz
 

14. Informace o zpracování osobních údajů

1) Zákazník je srozuměn s tím, že CK Terra Tour je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, telefonní číslo. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2) Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1 v nezbytném rozsahu poskytnuty také dodavatelům CK Terra Tour, tedy ubytovatelům, přepravním společnostem a pojišťovně. Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději s pokyny k pobytu nebo zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropské Unie, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

3) Zákazník bere na vědomí, že CK Terra Tour je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4) Zákazník bere na vědomí, že CK Terra Tour bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK Terra Tour nebo e-mailem zaslaným na adresu terra@ji.cz. V tomto případě nebude CK Terra Tour zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

5) Zákazník může souhlasit svým výslovným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Souhlas v takovém případě si od Vás vždy vyžádáme samostatně.

6) Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7) Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva (platnost Smlouvy o zájezdu/pobytu tím zůstává nedotčena):

a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na adresu terra@ji.cz.  

b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) Požadovat, aby CK Terra Tour omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:

• zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

• zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;

• cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

• zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, CK Terra Tour je povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

• účel zpracování;

• kategorie osobních údajů, které zpracovává;

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

• plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

• existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;

• právo podat stížnost u dozorového úřadu;

• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

f) Získat své osobní údaje, které CK Terra Tour zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:

• je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů;

• zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci. Kompletní znění zpracování osobních údajů naleznete na: www.terratour.cz/ochrana-osobnich-udaju.htm
 

15. Závěrečná ustanovení

a) Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost 10.10.2018 a nahrazují všechny dříve vydané. Vztahují se na všechny zájezdy a pobyty CK Terra Tour.

b) Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy a jsou volně k dispozici v CK Terra Tour a u jejích smluvních prodejců.

Ubytování po celém světě - Booking.com | Letenky do celého světa za super ceny - Letuška.cz | Levné parkování u letiště v Praze - Go Parking | Nízké ceny za zapůjčení auta - Avis.cz |

© 2006-2018

cestovní kancelář

Komenského 1363/34

CZ 586 01 Jihlava

tel. +420 567 310 441